DPS SENIOR

Dům s pečovatelskou službou Bystřice

Do domu s pečovatelskou službou DPS – Senior v Bystřici hledáme vhodného kandidáta na pracovní pozici:

 

Pracovník v sociálních službách - pečovatelka

 

Místo výkonu práce: Bystřice (DPS - Senior)

Platové zařazení:        5. platová třída - podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech

                                    zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Požadované vzdělání: minimálně základní vzdělání

Termín nástupu: 01.10.2019 nebo dohodou

 

 

Další požadavky na uchazeče podle § 116 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • plná svéprávnost, bezúhonnost (posuzuje a prokazuje se podle § 79 citovaného zákona), zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost podle § 16 odst. 5 písm. c) zák. č. 108/2006 Sb. je výhodou, není však podmínkou – akreditovaný kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách je možno absolvovat i po nástupu do pracovního poměru)

Další požadavky:

 • empatie, samostatné myšlení, loajalita, schopnost týmové spolupráce
 • řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Náplň práce:

 • péče o klienta v jeho domácím prostředí
 • vedení dokumentace (individuální plánování, výkazy služeb aj.)
 • nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

Bližší informace k pracovnímu místu podá vedoucí DPS-Senior Mgr. Monika Kovářová, DiS. (tel. 558 337 470)

 

Uchazeči na uvedené místo předloží přihlášku + další níže uvedené doklady.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis

K přihlášce nutno připojit tyto doklady

1) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech  

2) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem

3) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit na adresu: Obecní úřad Bystřice, Bystřice 334, PSČ 739 95 nebo přímo na podatelnu uvedeného úřadu do 24.07.2019, 16.30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

Mgr. Roman Wróbel, v.r.

starosta